Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

1. Általános rendelkezések

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (General Data Protection Regulation továbbiakban: GDPR) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.
A sotetitofuggony.hu weboldal és webshop (továbbiakban együttesen: weboldal) a Függöny Világ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő tiszteletben tartja a weboldalt felkereső személyek (továbbiakban: felhasználó) információs önrendelkezési jogát.
Adatkezelő ezúton tájékoztatja a weboldal felhasználóit a GDPR rendeletben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a felhasználók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.
Jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.
Az Adatvédelmi tájékoztató jelen formája 2021.01.01. napján lépett hatályba és visszavonásig érvényes. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Adatvédelmi tájékoztatóját egyoldalúan megváltoztassa, módosítsa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltoztatása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Adatkezelő garanciát vállal arra, hogy a felhasználó minden esetben az Adatkezelő hatályos Adatvédelmi tájékoztatóját érheti el és ismerheti meg a weboldalon.

 

2. Alkalmazott jogszabályok

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi:
• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
• a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
• a 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
• a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
• a 2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről
• a 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
• az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
• a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főként a 13/A. §-a)
• a 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tiszteségtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
• a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6. §-a)

 

3. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Név: Függöny Világ Kft.
Cím: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 15.
Cégjegyzékszám: 17-09-006474
Adószám: 14322224-2-17
Telefonszám: +36/74-312-234, +36/20-989-1029
Email cím: fuggonyvilag@gmail.com
Honlap: https://sotetitofuggony.hu/

 

4. A sotetitofuggony.hu weboldalon és webshopban kezelt adatok köre

Weboldalunk és webshopunk nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az nem kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.

4.1. A sotetitofuggony.hu webshopban történő megrendelés során kezelt személyes adatok
Adatkezelő a webshopban történő vásárlást nem köti regisztrációhoz, azonban a vásárlás során felhasználótól Adatkezelő a megrendelés leadása, feldolgozás, teljesítése, valamint Adatkezelő ezzel összefüggő, jogszabályban előírt kötelezettségeinek teljesítése érdekében személyes adatokat kezel az alábbiak szerint.

4.1.1. Regisztráció a webshopba
Az adatkezelés célja
A regisztrált felhasználó számára kényelmesebb vásárlási lehetőség biztosítása azáltal, hogy bármikor elérhetővé és megtekinthetővé teszi a korábbi vagy éppen folyamatban lévő megrendeléseit, a megrendeléseinek adatait, a számlázási és szállítási adatok megjegyzését és ezen adatok automatikus kitöltését az újabb megrendelések alkalmával.
A kezelt adatok köre
• felhasználónév
• jelszó (titkosítva)
• vezetéknév és keresztnév
• e-mail cím
• telefonszám
• számlázási cím
• szállítási cím (amennyiben eltér a számlázási címtől)
• adószám (egyéni vállalkozó és adószámmal rendelkező magánszemély esetén, amennyiben gazdasági szereplőként kívánja igénybe venni Adatkezelő szolgálatásait)
Az adatkezelés jogalapja
A felhasználó önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
Az adatkezelés időtartama
Adatkezelő a felhasználó regisztrációkor megadott személyes adatait a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Felhasználó regisztrációjának törlését bármikor kérheti a fuggonyvilag@gmail.com e-mail címre küldött kérelemmel. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Adatkezelő tájékoztatja regisztrált felhasználót, hogy a webshopban regisztrált felhasználóként bejelentkezve történő rendelésekkel összefüggő adatkezelések időtartamát a felhasználói fiók törlése nem módosítja.

4.1.2. A megrendelések feldolgozása
Az adatkezelés célja
A regisztrált vagy nem regisztrált felhasználó és Adatkezelő között kötött online szerződéseket Adatkezelő teljesíteni tudja. Azaz a webshopon keresztül érkező megrendeléseket Adatkezelő feldolgozhassa és a megrendelt szolgáltatást/terméket vásárló rendelkezésére bocsátsa.
A kezelt adatok köre
• vezetéknév és keresztnév
• e-mail cím
• telefonszám
• számlázási cím
• szállítási cím (amennyiben eltér a számlázási címtől)
• adószám (egyéni vállalkozó és adószámmal rendelkező magánszemély esetén, amennyiben gazdasági szereplőként kívánja igénybe venni Adatkezelő szolgálatásait)
Az adatkezelés jogalapja
Szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.
Az adatkezelés időtartama
A szerződésből eredő kötelmi jogi igények elévüléséig a 2013. évi V. törvény IV. (Ptk.) Fejezet alapján.

4.1.3. Számla kiállítása
Az adatkezelés célja
A felhasználó számára a megrendeléséről szóló, a jogszabályoknak megfelelő adattartalommal rendelkező számviteli bizonylat, számla kiállítása.
A kezelt adatok köre
• vezetéknév és keresztnév
• számlázási cím
• adószám (egyéni vállalkozó és adószámmal rendelkező magánszemély esetén, amennyiben gazdasági szereplőként kívánja igénybe venni Adatkezelő szolgálatásait)
Az adatkezelés jogalapja
Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdése alapján.
Az adatkezelés időtartama
Adójogi elévüléséig, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításának napjától számított legalább 8 év.

4.1.4. A megrendelt termékhez kapcsolódó áruszállítás
Az adatkezelés célja
A webshopban megrendelt termék(ek), áru(k) felhasználóhoz történő elszállítása.
A kezelt adatok köre
• vezetéknév és keresztnév
• szállítási cím
• e-mail cím
• telefonszám
Az adatkezelés jogalapja
Szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.
Az adatkezelés időtartama
A szerződésből eredő kötelmi jogi igények elévüléséig a 2013. évi V. törvény IV. (Ptk.) Fejezet alapján.

4.1.5.Fogyasztóvédelmi és egyéb panaszok kezelése
Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő Általános Szolgáltatási Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF, ami elérhető itt: Általános Szerződési Feltételek), meghatározott fogyasztóvédelmi és egyéb panaszok hatékony kezelésének biztosítása.
A kezelt adatok köre
• vezetéknév és keresztnév
• lakcím
• e-mail cím
• telefonszám
Az e-mail cím és telefonszám csak abban az esetben, amennyiben a fogyasztó kifejezetten azt vagy azokat választja a kapcsolattartás módjának.
Adatkezelés jogalapja
A felhasználó önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Valamint jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) bekezdése alapján.
Az adatkezelés időtartama
A fogyasztóvédelemről szóló szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján a bejelentés napjától számított 5 év.

4.1.6. A megrendelés ellenértékének kiegyenlítése közvetlen banki átutalás, online kártyás fizetés használatával
Az adatkezelés célja
A megrendelés ellenértékének kiegyenlítése (továbbiakban: fizetés) a felhasználó által választható és számára legkényelmesebb módon.
A kezelt adatok köre
• bankszámla- vagy kártyabirtokos neve
• bankszámlaszám
• banki azonosító adatok
• közlemény (amennyiben személyes adatot tartalmaz)
A kezelt adatok minden esetben a fizetésre használt bankszámla tulajdonosára vonatkoznak. Adatkezelő nem tartozik semmilyen felelősséggel a felhasználó jogtalan bankszámlahasználatára vonatkozóan. Adatkezelő kizárólag a megrendelés száma alapján azonosítja a banki műveleteket.
Az adatkezelés jogalapja
A felhasználó önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
Az adatkezelés időtartama
Adójogi elévüléséig, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése alapján az Adatkezelő a bankkivonatot, ami tartalmazza a fizetéssel kapcsolatos személyes adatokat legalább 8 évig köteles megőrizni.

4.2. A sotetitofuggony.hu weboldal megtekintése során alkalmazott cookie-k
Weboldalunk felkeresése során információkat tárolunk vagy gyűjtünk be a böngészőjéről, ezt az Ön, mint felhasználó előzetes tájékoztatását követően cookie-k (továbbiakban: sütik) segítségével végezzük. Az információk vonatkozhatnak Önre, mint felhasználóra, a preferenciáira, az Ön által használt eszközre vagy az oldal elvárt működésének biztosítására. Az információ általában nem alkalmas a felhasználó közvetlen azonosítására, de képes a felhasználó számára személyre szabott internetélményt nyújtani.
Mivel tiszteletben tartjuk a személyes adatok védelméhez fűződő jogait a felhasználó dönti el, hogy engedélyezi-e meghatározott típusú sütik használatát. A sütikre vonatkozó beállításokat a weboldalunkra történő első látogatása alkalmával tudja megtenni. Amennyiben a későbbiekben ezen beállításokon módosítani szeretne, úgy azt a Cookie beállításokra kattintva teheti meg.

4.2.1. Működést segítő cookie-k
Az adatkezelés célja
Ezen sütik szükségesek a sotetitofuggony.hu weboldal működéséhez. Ezek a sütik olyan tevékenységekre válaszul kerülnek elhelyezésre, mint a szolgáltatások kérése, segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. Továbbá ezek a cookie fájlok teszik lehetővé, hogy a webshop emlékezzen a regisztrált felhasználó bejelentkezési adataira. Az adatkezelés célja, hogy a felhasználó számára biztosítsuk a weboldal megfelelő működését, a felhasználók elérhessék a weboldal menü rendszerét ezáltal megismerhessék az Adatkezelő által kínált szolgáltatásokat, regisztrálhassanak, valamint regisztrált felhasználóként bejelentkezhessen a webshopba.
A kezelt adatok köre
• adatvédelmi beállításokat kezelő cookie (cookies-accepted)
• munkamenet adatokat tartalmazó cookie (PHPSESSID)
Az adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. Az Adatkezelő az adatkezelés tisztességes és törvényes kezelése érdekében érdekmérlegelési teszt eredménye alapján kezeli ezen adatokat.
Az adatkezelés időtartama
Az adatvédelmi beállításokat kezelő sütiket minden esetben 1 évig tároljuk. Abban az esetben, ha Ön látogató a weboldalunkon a munkamenet adatokat tartalmazó sütik a böngésző bezárásakor, vagy 20 perc inaktivitás után automatikusan törlődnek. A webshopba való bejelentkezés során a regisztrált felhasználónak lehetősége van eldönteni, hogy a belépéshez használt azonosító adatait tartalmazó sütik meddig kerüljenek tárolásra. Amennyiben a bejelentkezés során az erre szolgáló üres Emlékezz rám checkbox-ot nem pipálja ki, úgy a sütik a böngésző bezárásakor automatikusan törlésre kerülnek. Amennyiben a bejelentkezés során az erre szolgáló üres Emlékezz rám checkbox-ba a regisztrált felhasználó pipát tesz, úgy a sütiket 30 napig tároljuk. A felhasználó/regisztrált felhasználó ugyanakkor a saját sütijét bármikor törölheti, a sütik korlátozását vagy törlését a Beállítások, Adatvédelem és biztonság menüpontban teheti meg.

4.2.2. Statisztikai cookie-k
Ezen sütik segítségével összegezzük a sotetitofuggony.hu weboldalunkon történő látogatásokat és a forgalom forrásait. A sütik által gyűjtött információk aggregáltak, összesítettek, ezért anonimak. A statisztikai sütik gyűjtését és elemzését a Google Analytics használatával végezzük. Az eszköz használatát korlátozhatja vagy letilthatja a https://adssettings.google.com/authenticated oldalon. A személyes adatok védelméről és a Google szerződési feltételekről itt olvashat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.
Adatkezelés célja
A sotetitofuggony.hu weboldalra látogató felhasználó azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a felhasználónak a weboldalunkon történő böngészési eseményeinek figyelése statisztikák, elemzések készítése céljából.
A kezelt adatok köre
• a látogatás dátuma és ideje
• a felhasználó által használt böngésző adatai (pl.: milyen felbontásban van a böngésző ablak, nyelv beállítása)
• a felhasználó kijelzőjének a felbontása
• a felhasználó IP címe alapján helymeghatározást
• a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő, valamint, hogy oda honnan jutott el
• van-e engedélyezve Java
• a felhasználó milyen Flash verziót használ
Adatkezelés jogalapja
A felhasználó önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
Adatkezelés időtartam
A statisztikai sütik kezelésének időtartama három csoportra osztható. A _gat_gtag_ UA_16228285_1 típusú sütiket 1 percig tároljuk, a _ga típusú sütiket 2 évig, míg a _gid típusú sütik 24 óráig kerülnek tárolásra. Jelen sütik esetében is igaz, hogy a felhasználó a saját sütijét bármikor törölheti, a böngészőjében a sütik korlátozását vagy törlését a Beállítások, Adatvédelem és biztonság menüpontban teheti meg.

4.3. Közösségi oldalak adatkezelése
Adatkezelés célja
A facebook.com oldalon a Függöny Világ Kft. (továbbiakban: Szervezet) tevékenységének, felépítésének, a Szervezettel kapcsolatos újdonságok, hírek, események, elkészült munkák, referenciák bemutatása során elért látogatóknak, a Szervezet közösségi oldalán folytatott tevékenységük alapján a facebook.com által készített és anonim statisztikák elemzése.
A kezelt adatok köre
A Szervezet a közösségi oldalát lájkolók és bejegyzéseihez hozzászólók személyes adatait anonim módon kapja a facebook.com oldal által gyűjtött adatok alapján. Ennek értelmében a Szervezet és a facebook.com ezen adatok tekintetében közös adatkezelőnek számít. A Szervezet kizárólag azzal ruházza fel a facebook.com közösségi oldalt, mint üzemeltetőt, hogy számára statisztikákat készítsen. Ehhez a facebook.com a Szervezet közösségi oldalának látogatói számítógépén cookie-kat helyez el. Az érintett így kezelt adatait a közösségi oldal vonatkozásában, a facebook.com közösségi oldal szabályzata határozza meg. Erről bővebben itt: https://www.facebook.com/about/privacy és itt https://www.facebook.com/policies/cookies/olvashat.
Adatkezelés jogalapja
A felhasználó önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
Adatkezelés időtartama
Az adatkezelés a facebook.com oldalon valósul meg. Az adatkezelés időtartamára, módjára, az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályzata/szabályozása vonatkozik. Az adatkezelésre vonatkozó beállításokat az alábbi két linken ellenőrizheti, módosíthatja, korlátozhatja vagy tilthatja le a látogató. https://www.facebook.com/about/privacy, https://www.facebook.com/policies/cookies/

4.4. Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok
A sotetitofuggony.hu weboldal felhasználói a Kapcsolat menüpont alatt tájékozódhatnak Szervezetünk elektronikus vagy levelezési címéről, illetve telefonszámáról. Továbbá a kapcsolati űrlapon keresztül közvetlen is küldhetnek üzenetet.
Az itt megadott kapcsolattartási adatokra érkező megkeresések tekintetében is személyes adatokat kezelünk az alábbiak szerint.
Adatkezelés célja
Az Adatkezelő részére elektronikus (beleértve a kapcsolati űrlapon küldött adatokat is) vagy postai úton átadott személyes adatok kezelésének célja, hogy az érintett kapcsolatba léphessen Szervezetünkkel, Szervezetünk munkavállalóival, illetve az Adatkezelő az érintett megkeresésére reagálni tudjon. A személyes adatok kezelése az érintett általi megkereséssel kapcsolatos kommunikáció céljából történik.
Az ilyen jellegű megkeresés során megadott személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag a megkeresés tárgyát képező és az azzal kapcsolatos kommunikációs célra használja.
Az így megadott személyes adatokat, az Adatkezelő a megkeresésben szereplő céltól eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli.
Adatkezelő a telefonhívásokat nem rögzíti, így érintettről hangfelvétel nem készül. Személyes adatait nem jegyzi le és nem tárolja. Szükség esetén írásbeli kapcsolatfelvételt kérünk érintett általi kezdeményezéssel.
A kezelt adatok köre
Mivel ezen megkeresések nem tipizálhatók, így a kezelt adatok köre eltérő lehet, minden esetben csak az érintett által az Adatkezelő számára megküldött adatokat foglalja magába.
Postai úton érkező megkeresés során jellemzően az alábbi adatokat kezeljük:
• feladó neve
• feladó címe
Elektronikusan érkező megkeresés esetén (beleértve a kapcsolati űrlapon megadott adatokat is) jellemzően az alábbi adatokat kezeljük:
• érintett neve
• érintett email címe
Adatkezelés jogalapja
A felhasználó önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
Adatkezelés időtartama
A megkeresés tárgyától függően, de kizárólag az adatkezelési cél megvalósulásának időpontjáig történik, az így megadott személyes adatok kezelése.

 

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adattovábbítás, adatfeldolgozók

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól egy hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság… stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk.

5.1. Tárhelyszolgáltató
Adatkezelő a sotetitofuggony.hu weboldalon kezelt személyes adatok kezeléséhez informatikai szolgáltató (adatfeldolgozó) segítségét veszi igénybe az alábbiak szerint.
Adatfeldolgozó megnevezése: Wehovszkyné Tóth Tímea
Adatfeldolgozó címe: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 101.
Adatfeldolgozó adószáma: 60335580-1-37
Adatfeldolgozói feladat leírása: A sotetitofuggony.hu weboldal és webshop üzemeltetése.
A weboldalakon megadott személyes adatokhoz, valamint a weboldalakon használt cookie-k által megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai, az Adatkezelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek, valamint a fent megnevezett Adatfeldolgozó férhetnek hozzá.

5.2. Áruszállító
Adatkezelő a sotetitofuggony.hu webshopban megrendelt termékek kiszállítását futárszolgálat (továbbiakban: adatfeldolgozó) igénybevételével végzi.
Adatfeldolgozó megnevezése: FÜRGEFUTÁR.HU Szolgáltató Kft.
Adatfeldolgozó címe: 1133 Budapest, Árbóc u. 6.
Adatfeldolgozó adószáma: 22966331-2-41
Adatfeldolgozói feladat leírása: A sotetitofuggony.hu webshopban megrendelt termékek eljuttatása a vevő által megadott címre. Adatfeldolgozó jogosult további adatfeldolgozók igénybevételére.

 

6. Felhasználó (továbbiakban: érintett) személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során a GDPR adatvédelmi rendelet és az Infotv. rendelkezéseivel összhangban biztosítja az érintett jogainak érvényesítését.

6.1. Hozzáférési és tájékoztatáshoz való jog
Személyes adatainak kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő az érintett kérelmének beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
Az érintett tájékoztatásra jogosult az alábbiakra vonatkozóan:
• személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt és mennyi ideig kezeli
• az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította személyes adatait
• milyen forrásból származnak a kezelt személyes adatai
• az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is
Az érintett kérésére Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokhoz való hozzáférését biztosítja, azokról az érintett másolatot kérhet. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

6.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett a 3. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén jogosult az adatkezelés tárgyát képező valamennyi személyes adatának pontosítását, módosítását, kiegészítését kérni az Adatkezelőtől. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, intézkedik a korrekcióról és visszajelzést küld.

6.3. Az adatkezelés korlátozásához (zárolás) való jog
Az érintett a 3. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén jogosult az adatkezelés korlátozását kezdeményezni az Adatkezelőnél, amennyiben:
• személyes adatainak helyesbítését kérte, az adatok pontosságának ellenőrzésének időtartamára
• jogellenes adatkezelés esetén, ha az érintett ellenzi az adatok törlését, helyette azok felhasználásának korlátozását kéri
• megszűnt adatkezelési cél ellenére az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
• tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg kivizsgálásra kerülnek, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

6.4. Adathordozhatósághoz való jog
Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Érintett bizonyos esetekben, amennyiben ez technikailag és az irányadó adatvédelmi szabályoknak megfelel, kérheti a személyes adatainak az Adatkezelő és egy másik adatkezelő közötti közvetlen továbbítását.
Érintett ilyen irányú kérelmét az 3. pontban meghatározott levelezési címre, vagy elektronikus levelezési címre, írásban terjesztheti elő.

6.5. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozhasson személyes adatai kezelése ellen. Ennek keretében a 3. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén kérheti a személyes adatai törlését vagy helyesbítését.

6.6. A törléshez való jog
Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében végzett adatkezelés körén kívül az érintett jogosult személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását. Az Adatkezelő a törlési igényt, annak megalapozottsága esetén, indokolatlan késedelem nélkül teljesíti.

 

7. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő a személyes adatokat a sotetitofuggony.hu weboldal és webshop üzemeltetési szerződésében megkövetelt adatbiztonsági intézkedések betartásával és betartatásával az 5.1. pontban megnevezett Adatfeldolgozó által biztosított szerveren tárolja.

 

8. Panaszkezelés és jogérvényesítési lehetőségek

Szervezetünk minden tőlünk telhetőt megtesz, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjen. Amennyiben úgy érzi, hogy a weboldal Adatkezelője megsértette a személyes adatok védelméhez és az adatok szabad áramlásához fűződő jogait, akkor elsősorban vegyék fel velünk, mint a weboldal Adatkezelőjével a kapcsolatot a 3. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén, hogy az esetleges sérelmet orvosolhassuk.
Amennyiben úgy érzi, hogy Adatkezelő, az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását, gyakorlatát a személyes adatai védelméhez fűződő jogainak érvényesítése érdekében jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) fordulhat, illetve panasszal élhet a hatóság felé, vagy igényét polgári bíróság előtt is érvényesítheti.
Amennyiben a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt felteheti a 3. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén.