Nyereményjáték

Szelfijáték a Függönyvilág üzletben Facebook Nyereményjáték Szabályzat 

Szelfizz a Naturtex termékeivel Facebook Nyereményjáték

A NYEREMÉNYJÁTÉK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

Kérjük, hogy a nyereményjátékban való részvétel előtt szíveskedjen elolvasni jelen dokumentumot! 

 1. A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója

A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Függönyvilág Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 15. adószám: 14322224217; cégjegyzékszám: 17 09 006471; e-mail: fuggonyvilag@gmail.com; telefonszám: +36-20-989-1029 a továbbiakban: „Szervező”). 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen részvételi- és játékszabályzatot (a továbbiakban: „Szabályzat”) bármikor megváltoztathatja vagy visszavonhatja külön értesítés és indokolás 

 1. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a jelen pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá saját Facebook (https://www.facebook.com/) profillal rendelkező természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék időtartama alatt megfelelően teljesíti a Függönyvilág hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/fuggonyvilag); a továbbiakban: „Rajongói Oldal”) az adott, nyereményjátékban történő részvételre felhívó posztban meghirdetett feladatot, kihívást. 

A Játékban való részvétel ingyenes. Amennyiben szeretné, a Játékos megoszthatja a Játék keretében közzétett bejegyzést saját idővonalán is, de ez nem feltétele a Játékban való részvételnek, és nyerési esélyeit sem növelheti ez által. A Játékos nem végezhet olyan műveleteket, amelyek alkalmasak arra, hogy befolyásolják a Játék alakulását. A Szabályzat ilyen jellegű megsértése esetén a Játékos a Játékból azonnal kizárásra kerül. A Szervező/Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. 

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 

A Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen Szabályzatot, valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező/Lebonyolító a Rajongói Oldal hivatalos Facebook oldalán megadott profilnevét és profil képét, valamint nyertesség esetén kapcsolattartási adatait a Játékkal összefüggésben kezelje, továbbá a Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező/Lebonyolító a rajongói oldalon adott válaszát (kommentjét), illetve adatait a jelen Szabályzatban írtak szerint felhasználja. 

A Játékban részt vehetnek  a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek, meghatározott hozzátartozók. 

 1. A Játék időtartama

A Játék 2022.09.30-2022.10.21-ig (ez a hálózat sebességének függvényében minimálisan eltérhet). 

 1. A Játék leírása, mente

A Játék keretében a Naturtex márkaüzletben (Szekszárd, Rákóczi u. 15.) szelfit kell készíteni egy Naturtex termékkel, ezt kell beküldeni a megosztott bejegyzésben szereplő Szervező játékfelhívásának messenger üzenetébe, mely felkerül a Szervező facebook oldalára. Kizárólag csak azon személyek vesznek részt a játékban kés kerülnek be a sorsolásba, akik beküldték fotóikat és az üzletben szelfiztek. A posztot kommentelni és/vagy kedvelni (lájkolni) nem kell a Játékban való részvételhez. A beküldött fotók vesznek részt a játékban, közülük sorsolás útján kerül(nek) kiválasztásra a játékos(ok), aki(k) megnyeri(k) a Szervező által felajánlott terméket. 

A Játékban való részvételhez keresse fel a Rajongói Oldalt, majd ott a Játékra felhívó poszt/kreatívnak megfelelően tegyen eleget a játékfelhívásban meghirdetett feladatnak a Játék időtartama alatt (a továbbiakban: „Pályázat”). A fotó egy Játékos általi többszöri beküldése vagy több válasz megküldése a Játékos nyerési esélyét nem növeli. 

A Pályázatot a Szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező/Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben az, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A Szervező/Lebonyolító a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból. 

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt/Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező/Lebonyolító nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált vagy nem valódi adatokat tartalmazó Facebook profil megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. 

A Játékos a Játékban történő részvétellel és a Pályázat feltöltésével a Pályázat tartalmának tekintetében kizárólagos, időben és területileg, valamint a felhasználás módja és mértéke tekintetében korlátlan, harmadik személy részére átengedhető felhasználási jogot biztosít Szervező részére bárminemű ellentételezés (díjazás) nélkül. 

Szervező a felhasználási jog alapján különösen jogosult a feltöltött Pályázat tartalmát nyilvánosságra hozni, nyilvánossághoz közvetíteni, képfelvételen rögzíteni, többszörözni, másolni, átdolgozni, terjeszteni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, nyilvánosan előadni, a nyilvánossághoz közvetíteni (sugárzással vagy másként), különösen a Játékkal összefüggésben valamint az azokkal kapcsolatos megjelenésekben felhasználni, azokból részleteket bemutatni, annak témáját, illetve a Pályázat tartalmát felhasználni reklámanyagokban bárminemű díjazás nélkül. A Játékos által feltöltött Pályázatért, valamint annak a Facebook által közzétett követelményeknek való megfeleléséért teljes mértékben a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten kijelenti és szavatol azért, hogy az általa feltöltött Pályázat, mint szerzői mű tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosult a jelen Szabályzatban meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen Szabályzatban meghatározott felhasználási jogokat a Szervező részére biztosítani. 

Játékos a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szervezővel, a Lebonyolítóval vagy a Pályázat felhasználására a Szervező által feljogosított személlyel szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai, személyiségi jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, játékos köteles a Szervezőt, a Lebonyolítót illetve a Pályázat felhasználására a Szervező által feljogosított személyt ezen igények alól haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni. 

A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) pornográf vagy szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg, (vi) más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg, (vii) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (viii) reklám értékűek, (ix) a Szervező jó hírnevét sértik, (x) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy személyhez fűződő jogát, harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik, (xi) jogsértőek, (xii) a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. Szervező/Lebonyolító az ilyen kommenteket azonnal törli saját megítélése szerint. 

 1. Nyereménysorsolás

A Játék lezárását követően 3 (azaz három) nyertes kerül kiválasztásra az alábbiak szerint: 

A nyertes kiválasztása sorsolás alapján történik. A Szervező/Lebonyolító a beküldött érvényes fotós Pályázók nevét egyesével egy sorsolási urnába teszi és élő videófelvétel kíséretében kisorsolja véletlenszerűen a 3 nyertest. Ezt a https://www.facebook.com/fuggonyvilag oldalon közzéteszi. 

A sorsolás időpontja: 2022. október 24. (hétfő) 15:00. 

A Szervező/Lebonyolító a nyertes kihirdetéséig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Szabályzatban rögzített feltételeknek. 

 

 1. Nyeremény, személyi jövedelemadó, költségek

Nyeremény: 

3 db 30.000,- Ft (azaz: harmincezer forint) értékű Függönyvilág vásárlási utalvány (mely a Naturtex márkaüzletben 2022. december 31-ig használható fel) 

A nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező rögzíti, hogy felelőssége kizárólag a nyeremény nyújtására terjed ki, a nyeremény igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettsége. A nyeremény készpénzre át nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhető, továbbá egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és utólag nem érvényesíthető. 

A Szervező/Lebonyolító kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető az egyeztetett helyen és időpontban. A nyertes csak személyesen, személyének hitelt érdemlő igazolásával, valamint átvételi elismervény aláírásával veheti át nyereményét. 

A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertes nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli. 

 1. A nyertes kihirdetése, értesítése, nyeremény kézbesítése

A nyertes Játékos a nyereményt az alábbiak szerint veheti át: 

A Szervező a nyertes Játékost a nyereményéről elektronikus úton értesíti a játékfelhívást tartalmazó poszt alatt kommentben vagy neki címzett Facebook Messenger üzenetben (eredményhirdetés), melyben felszólítja a nyertest, hogy lépjen kapcsolatba a Szervezővel/Lebonyolítóval az ismert elérhetőségek valamelyikén a kiértesítést követő 48 (negyvennyolc) órán belül. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy „nem elérhető”-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.. 

A nyeremény kézbesítésének részleteit a nyertessel a Szervező/Lebonyolító elektronikus úton egyezteti. 

A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt/Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. 

 1. Egyéb rendelkezések

A Játékos a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező publikálja Játékos nevét és profilképét a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio-, fotó és videó anyagokban. Valamint kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékos Pályázatában szereplő fotót a Szervező publikálhassa vagy ismertethesse a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio-, fotó és videó anyagokban. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a Játékosnak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. Nyertesről a nyeremény átvétele során készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett. 

Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Facebook rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható. 

A Szervező/Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező/lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, azon Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több Facebook profillal játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. 

A Facebook semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen Játéknak, nem hagyja jóvá és nem kezeli azt, és a Játék nem kapcsolódik a Facebookhoz. 

Szervező/Lebonyolító kizárja a felelősséget minden, a Játék működését biztosító Facebook oldalt, illetve az azt működtető szervert ért ún. külső SQL támadások, valamint a meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzenetet kapnak nyereményeiket illetően, vagy a nyertes/nem nyertes státuszt illetően, úgy ezen esetekre Szervező/Lebonyolító felelősséget nem vállal. 

Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősséget a rajta kívül okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható. 

Szervező rögzíti, hogy a Játékban megismertetésre kerülő különböző platformok a Játékban nem vesznek részt, a Játékot kizárólag a Szervező indítja. 

 1. Adatkezelés
 2. Adatkezelő, adatfeldolgozó 

A Játék során a Játékos személyes adatainak kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Szervező megbízásából a Lebonyolító és az általa esetlegesen bevont további közreműködők végzik. 

 

 1. A kezelt személyes adatok köre 

A Szervező/Lebonyolító a Játék keretében a Játékosok Facebook oldalán nyilvánosra állított személyes adatait, valamint nyertesség esetén a kapcsolattartási adatokat kezeli, kezelheti vagy dolgozza fel, dolgozhatja fel. 

 

 1. Az adatkezelés célja és időtartama 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a megjelölt személyes adatokat a Játék sikeres lebonyolításával összefüggő adminisztráció, kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és nyertesség esetén a nyeremény átadása céljából kezeli, illetve dolgozza fel. A Játékkal kapcsolatos személyes adatokat nyertesség hiányában az általános polgári jogi elévülési ideig, azaz legfeljebb 5 évig kezeljük és őrizzük meg. Nyertesség esetén a jogi kötelezettség teljesítése érdekében és alapján kezelt adatok kezelési, tárolási ideje az adójogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges alapbizonylatok, dokumentumok, adatok őrzési idejével egyező, azaz az adó- és számviteli jogszabályok szerinti 8 év. 

 

 1. A személyes adatok kezelésének jogalapja 

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos személyes adatok kezelése a Játékos önkéntes hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) a) pont), mely a Játékban való részvétellel megadottnak tekintendő. 

 

 1. A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban 

A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatainak kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. Amennyiben a kisorsolt Játékos személyes adatainak törlését a nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. 

 

 1. Adatbiztonság 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése vonatkozó jogszabályokkal összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő/adatfeldolgozó felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi. 

Az adatokat megismerő személyek köre: kizárólag a Szervező/Lebonyolító és általuk esetlegesen igénybe vett közreműködők (pl. kiszállítás) munkavállalói jogosultak megismerni az adatokat, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, illetve használhatják fel eltérő célra. 

 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben Önnek az adatkezelése kapcsán panasza merülne fel, úgy közvetlenül két szervezethez fordulhat jogorvoslatért. Megkeresést írhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., +361391400, ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint fordulhat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez (http://birosag.hu/torvenyszekek). 

  

Szekszárd, 2022. szeptember 30. 

Sok sikert kívánunk! – Függönyvilág